✨ กฐินคืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร ❓

🔶 กฐิน เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียก ผ้าไตรจีวร ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต ให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้

🌗 เถรวาทที่มีกำหนดเวลา คือ พระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรม นี้ได้นับแต่ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จนถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เท่านั้น


🔶 ความเป็นมาของกฐิน

❝ ภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐ 30 รูป ได้เดินทาง เพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเชตวันมหาวิหาร แต่ยังไม่ทันถึงเมืองสาวัตถี

ก็ถึงวันเข้าพรรษาเสียก่อน พระสงฆ์ทั้ง 30 รูป จึงต้องจำพรรษา

ณ เมืองสาเกตุ พอออกพรรษา ภิกษุเหล่านั้นจึงได้ออกเดินทาง

มาเข้าเฝ้าพระศาสดา ด้วยความยากลำบาก เพราะฝนยังตกชุกอยู่

เมื่อเดินทางถึงวัดพระเชตวัน พระพุทธเจ้าได้ตรัสถาม ถึงความเป็นอยู่ และการเดินทาง เมื่อทราบความลำบากนั้นจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้จำพรรษาครบไตรมาส สามารถรับผ้ากฐินได้ ❞

❖ ที่มาจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ป.อ.ปยุตฺโต

——————————🔸 ~ สาธุ ~🔸 ———————————

How to make a click-to-call button for your website